Zalău, Str. T. Vladimirescu, Bl. Flora, Ap. 7

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

DECIZIE Nr. 5

D E C I Z I E

Nr. 5/27.01.2023

 Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.01.2023, ora 12.00, desfășurată la sediul Baroului Sălaj, în prezența: prodecan (cu atribuții de decan): av. Cristian Tărău; consilieri: av. Călin Tulbure, av. Ciprian Chende, av. Andrea Ciortea (online prin platforma Zoom), av. Fekete-Szabo Balazs, av. Corina Sabou;

A luat în discuție modificarea regulamentului de alegeri a organelor profesiei pentru anul 2023, adoptat prin decizia Consiliului Baroului Sălaj nr. 4/09.01.2023 și publicat la data de 13.01.2023. În acord cu prevederile art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, regulamentul pentru alegeri a fost adoptat cu cel puțin 60 de zile înainte de data desfășurării alegerilor, putând fi contestat în termen de 15 zile de la publicare.

Consilierii prezenți la ședință apreciază că se impune modificarea Regulamentului adoptat la data de 09.01.2023, în sensul înlăturării din cuprinsul acestuia a prevederilor care vizează alegerea consilierului UNBR de către adunarea generală a baroului, deoarece o astfel de prevedere contravine actualului Statut al profesiei de avocat și totodată Legii nr. 51/1995.

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. a) rap. la art. 52 alin. (1) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și cu prevederile art. 68 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sălaj, cu unanimitate de voturi adoptă prezentul

           REGULAMENT pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Sălaj

 Data alegerilor

(1) Data Adunării Generale a Baroului Sălaj în care se vor alege organele acestuia, se fixează pentru ziua de 16.03.2023, ca primă zi de convocare, iar în cazul în care cvorumul cerut de lege, respectiv majoritatea membrilor Baroului cu drept de participare la şedinţa adunării generale, nu este întrunit, conform art. 68 din Statut, a 2-a convocare este făcută pentru ziua de 23.03.2023.

(2) Având în vedere importanţa prezenţei avocaţilor la această adunare, lipsa nejustificată a avocatului de la oricare din zilele pentru Adunările sus menţionate constituie abatere disciplinară gravă, iar Consiliul Baroului va sesiza de urgenţă Comisia de disciplină .

 1. Dreptul de a participa la adunarea generală

(1) Au dreptul de a participa la adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul de vot toţi avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaților Baroului Sălaj cu dreptul de exercitare a profesiei.

III. Locul şi orele alegerilor

(1) Cele două adunări se convoacă pentru datele de 16.03.2023 ora 16.30, la sala de evenimente Brilliant Parc – Sala Belvedere, din Zalău, Str. George Coșbuc, nr. 1,  respectiv a doua adunare generală pentru data de 23.03.2023 ora 16.30, în aceeași locație.

 1. Depunerea de candidaturi
 2. Condiţii generale

(1) Îşi vor putea depune candidaturi avocaţii membrii ai Baroului Sălaj, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 71 alin. (1) , art. 72 alin. (1), art. 74 alin. (1), art. 79 alin. (3) și art. 269 alin. (2) din Statut.

(2) Candidatura se depune în scris, prin orice mijloc de comunicare, cu indicarea poziției vizate de candidat.

(3) Nu pot candida pentru oricare funcție avocații care la data depunerii candidaturii nu au achitate la zi contribuțiile către Baroul Sălaj, U.N.B.R. și Casa de Asigurări a Avocaților.

 1. Pentru mandatul de decan

(1) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de decan îşi vor depune în scris candidatura în acest sens la secretariatul Baroului Sălaj, cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de data programată pentru prima Adunare Generală, sub sancţiunea neluării în considerare a acesteia (16.02.2023 data limită).

 1. Pentru mandatul de consilier al baroului, delegat la Congresul Avocaților, membru al comisiei de disciplină și al comisiei de cenzori.

(1) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatele de consilieri, de membri ai Comisiei de disciplină, ai Comisiei de cenzori ale Baroului Sălaj și delegat la Congresul Avocaților, îşi vor depune în scris candidatura în acest sens la secretariatul Baroului, cel mai târziu cu 30 (treizeci) zile înainte de data programată pentru prima Adunare Generală, sub sancţiunea neluării în considerare a acesteia (16.02.2023 data limită).

 1. Multipla candidatură

(1) Avocaţii îşi vor putea depune candidaturile pentru una sau mai multe funcţii dintre următoarele: mandatul de decan, mandatele de consilieri ai baroului, mandate de membri ai Comisiei de disciplină, ai Comisiei de cenzori și delegat la Congresul Avocaților.

 1. Afişarea listei de candidaturi

(1) Lista candidaturilor depuse pentru toate categoriile de mandate va fi afişată la secretariatul Baroului, cu 25 (douăzeci şi cinci) de zile înainte de data programată pentru prima Adunare Generală .

(2) Anunţul de publicare a candidaturilor va conţine şi data limită de formulare şi înregistrare la secretariatul Baroului a eventualelor contestaţii .

 1. Exercitarea dreptului la contestare a candidaturilor

(1) Contestaţia va trebui înregistrată la secretariatul Baroului Sălaj în termen de 5 zile de la data afişării listei candidaturilor, sub sancţiunea neluării în considerare .

(2) Contestaţiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de Statut şi de prevederile prezentului Regulament .

 1. Soluţionarea contestaţiilor, verificarea şi afişarea listei definitive a candidaţilor

(1) Consiliul Baroului va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de către candidaţi, conform Legii, Statutului şi prezentului Regulament, şi va soluţiona contestaţiile ivite, urmând a afişa lista definitivă a candidaţilor pentru organele Baroului Sălaj cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data primei Adunări Generale, la secretariatul Baroului.

 1. Organele de conducere ale Baroului
 2. Condiţii de eligibilitate a decanului

(1) În temeiul art. 52 alin. (2) lit. b) din Lege şi al prezentului Regulament, decanul Baroului Sălaj va fi ales dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani.

 1. Condiţii de eligibilitate a consilierilor baroului și a delegatului la Congresul Avocaților

(1) În temeiul art. 71 din Statut, se vor alege un număr de 6 consilieri, dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani şi care sunt membri ai Baroului Sălaj de cel puţin 5 ani.

(2) Candidații la poziția de delegat la Congresul Avocaților vor îndeplini aceleași condiții ca și candidații la poziția de consilier al Baroului Sălaj.

 1. Alegerea prodecanului

(1) În temeiul art. 55 alin. (2) lit. t) din Lege, prodecanul va fi ales de către Consiliul Baroului, dintre membrii Consiliului care nu deţin calitatea de decan, în prima şedinţă de consiliu care va avea loc după data alegerilor, cu majoritatea simplă a celor prezenţi .

 1. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină, a Comisiei de cenzori ale Baroului

(1) În temeiul art. 51 alin. (1) din Lege şi art. 65 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 269 din Statut, se va alege o Comisie de disciplină formată din 3 membri, dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani, care va judeca în primă instanţă abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din Baroul Sălaj .

(2) În temeiul art. 51 alin. (2) din Lege şi art. 65 alin. (2) lit. a) şi art. 72 alin. (1) din Statut, precum şi al prezentului Regulament, se va alege o Comisie de cenzori formată din 3 membri, dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de Lege şi Statut.

 1. Alegerea supleanţilor

(1) Candidaţii care vor obţine mandate neeligibile pentru: consilier al baroului, membru al Comisiei de disciplină a baroului, membru al Comisiei de cenzori a baroului, delegat la Congres, vor deveni supleanţi în ordinea numărului de voturi obţinute.

 1. Procedura efectivă a alegerilor
 2. Comisia de validare a rezultatelor alegerilor

(1) Adunarea generală legal constituită va desemna prin vot o Comisie de validare a rezultatelor alegerilor, formată din: 1 preşedinte şi 2 membri, care vor avea câte 1 vot egal, precum şi din 1 secretar fără drept de vot, comisie care va avea ca atribuţii numărarea voturilor, validarea şi/sau invalidarea acestora, întocmirea proceselor verbale, înregistrarea contestaţiilor și sesizarea Comisiei de soluționare a contestațiilor, rezolvarea incidentelor de votare, anunțarea rezultatelor alegerilor, anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor, după primirea acestora de la Comisia de soluționare a contestațiilor. Membrii comisiei vor fi stabiliți prin tragere la sorți dintre avocații propuși în Adunarea Generală. Se vor trage la sorţi şi 3 supleanţi pentru Comisia de validare.

(2) Candidații la mandatul de decan vor avea dreptul să îşi desemneze fiecare câte un observator pe lângă Comisia de validare, care au dreptul să participe la întreaga operațiune de votare, preluare și numărare a buletinelor de vot şi la întocmirea tuturor proceselor-verbale. Observatorii vor putea sesiza eventualele nereguli în procesul de numărare și validare, sesizări care vor fi consemnate obligatoriu în procesul-verbal întocmit de Comisia de validare a rezultatelor alegerilor. Procesul-verbal întocmit de Comisia de validare a rezultatelor alegerilor va fi semnat şi de observatori, dacă există .

(3) Preşedintele Comisiei va fi desemnat prin votul majorității simple a membrilor acesteia.

(4) Din comisie nu vor putea face parte candidaţii sau avocaţii aflaţi într-o relaţie de colaborare cu aceştia, relaţie rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat la Barou ca fiind în vigoare în perioada de 1 (un) an înainte de data fixată pentru prima Adunare generală .

(5)Exercitarea mandatului de membru al Comisiei cu încălcarea regulilor statutare, legale sau regulamentare constituie abatere disciplinară gravă și conduce la excluderea din Comisie a membrului în culpă.

 1. Scurtă prezentare din partea candidaţilor

Înainte de exprimarea voturilor, candidaţii vor avea dreptul la o scurtă prezentare în faţa Adunării generale, limitată ca durată după cum urmează:

– 2 minute – pentru mandatul de decan ;

– 2 minute – pentru mandatul de consilier ;

– 3 minute – pentru candidaţii care şi-au depus candidatura atât pentru mandatul de decan, cât şi pentru cel de consilier .

 1. Distribuirea buletinelor de vot

(1) Dacă Adunarea generală este legal constituită, fiecare membru al Baroului prezent la Adunare, va primi un buletin de vot pentru fiecare tip de mandat, în care vor fi înscrişi candidaţii, în ordine alfabetică.

(2) În momentul în care primeşte buletinul, membrul Baroului semnează de primire.

 1. Buletinul de vot si procedura votării

(1) Pentru fiecare organ de conducere buletinul de vot cuprinde numele candidaţilor, precum şi numărul de locuri eligibile. Buletinele de vot se înmânează sub semnătură. Indiferent de circumstanțe, nu se eliberează buletine de vot decât o singură dată unui elector.

(2) Alegătorul va vota numărul de candidaţi maxim egal cu numărul de locuri eligibile.

(3) Buletinele de vot aferente fiecărui organ de conducere vor fi valide în situaţia în care numărul de opţiuni exprimate de alegător prin „DA„ este mai mic sau egal cu numărul locurilor eligibile – trecute pe buletinul de vot aferent fiecărui organ de conducere în parte (ex. doar 1 loc eligibil pentru decan, doar 6  locuri eligibile pentru consilieri, 3 locuri eligibile pentru comisia de disciplină, etc.).

(4) Exprimarea votului se va face personal prin scrierea cuvântului “DA” în chenarul aflat în dreptul candidatului dorit de către elector şi bararea celorlalte chenare pentru poziţia în cauză.

 1. Numărarea şi validarea voturilor

(1) Comisia numără toate voturile exprimate,

(2) Buletinul de vot va fi anulat dacă nu cuprinde nici o opţiune exprimată prin „DA„ .

 1. Validarea rezultatelor alegerilor

(1) După numărarea, validarea şi centralizarea tuturor buletinelor, vor fi declaraţi câştigători cei care întrunesc cele mai multe voturi pentru fiecare din mandatele eligibile, conform celor de mai jos .

(2) Dacă în urma voturilor legal exprimate un candidat va obţine mai multe mandate, va fi validat într-un singur mandat în următoarea ordine :

– decan ;

– consilier ;

– membru al Comisiei de cenzori a Baroului;

– membru al Comisiei de disciplină (pe funcţii);

(3) În cazul în care candidatul a obţinut mandatul de decan sau de consilier, membru al Comisiei de cenzori a Baroului, membru al Comisiei de disciplină (pe funcţii), iar începând cu momentul validării alegerilor şi până la expirarea mandatului, mandatul încetează, indiferent de motiv, pentru mandatul de decan se vor organiza alegeri anticipate în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data constatării de către Consiliul Baroului a încetării mandatului, iar pentru celelalte situaţii mandatul respectiv va fi anulat, fiind validat mandatul candidatului aflat pe primul loc neeligibil .

(4) Candidaţii care se vor situa pe locurile neeligibile, vor fi declaraţi consilieri supleanţi, cu excepția decanului.

(5) Contestaţiile împotriva rezultatelor numărării voturilor se vor depune în prima zi lucrătoare după data alegerilor, până la ora 16,00 şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de către o comisie de contestaţii aleasă de Adunarea Generală deodată cu Comisia de validare cu acelaşi număr de membrii.

(6) Alegerile pentru delegat la Congresul Avocaților se desfășoară separat și ulterior, pe baza candidaturilor depuse în acest sens.

 1. Procedura soluționării contestațiilor

(1) Adunarea generală legal constituită va desemna o Comisie de soluționare a contestațiilor, formată din: 1 preşedinte şi 2 membri, care vor avea câte 1 vot egal, precum şi din 1 secretar fără drept de vot, comisie care va avea ca atribuţii primirea contestațiilor asupra modalității de votare, privind validarea şi/sau invalidarea voturilor, întocmirea proceselor verbale, incidentele de votare și rezolvarea lor de către Comisia de validare. Membrii comisiei vor fi stabiliți prin tragere la sorţi dintre candidaţii înscrişi în acest scop în cadrul Adunării Generale, care nu avut anterior calitatea de membri în comisia de validare a rezultatelor. Se vor trage la sorti si supleanţii pentru Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Președintele Comisiei va fi desemnat prin votul majorităţii simple a membrilor acesteia.

(3) Din comisie nu vor putea face parte candidaţii sau avocaţii aflaţi într-o relaţie de colaborare cu aceştia, relaţia rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat la Barou ca fiind în vigoare în perioada de 1 an înainte de data fixată pentru prima Adunare Generală.

(4) Contestaţiile împotriva rezultatelor numărării voturilor se vor depune în prima zi lucrătoare după data alegerilor , până la ora 16:00 şi vor fi soluţionate în 48 ore.

(5) Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi luată cu majoritatea simplă a membrilor acesteia, fiind definitive

(6) Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi comunicată Comisiei de validare în termen de 24 de ore de la adoptare, care trebuie să anunţe public în termen de 24 de ore de la adoptare , Comisia de validare fiind obligată a ţine cont de aceasta, şi să asigure publicitatea în termen de 24 de ore, prin afişarea la sediul baroului şi pe site-un baroului.

(7) Validarea finală rezultatelor alegerilor de către Comisia de validare  va avea loc după soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

VII. Păstrarea buletinelor de vot şi a proceselor verbale ale Adunării Generale

 • Consiliul Baroului este obligat să păstreze buletinele conţinând voturile exprimate timp de 4 ani de la data validării alegerilor.

VIII. Dispoziţii finale

 • Este interzisă Campania electorală cu excepţia unei prezentări a candidatului pe site-ul Baroului Sălaj (maxim 2 pagini – document word, font Times New Roman, dimensiune 12, cu fotografie), începând cu data depunerii candidaturii.
 • Toate termenele menţionate în prezentul Regulament se înţeleg ca şi calcul pe zile libere, în sensul reglementat de Codul de procedură civilă în vigoare la data adoptării acestuia.
 • Prezentul Regulament conţine 8 capitole şi a fost adoptat în şedinţa Consiliului Baroului Sălaj din data de 27 ianuarie 2023.
 • Prezentul Regulament va fi afişat la sediul Baroului Sălaj şi pe site-ul Baroului: www.baroul-salaj.ro .

⇒Proces verbal nr. 394/31.01.2023 pdf

⇒DECIZIE Barou SJ – Regulament alegeri 2023.pdf

CONSILIUL BAROULUI SĂLAJ

PRODECAN,

Av. CRISTIAN-GAVRIL TĂRĂU

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Din aceiași categorie

ANUNȚ EXAMENANUNȚ EXAMEN

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat